Lid Raad van Toezicht

Vanwege het vertrek van één van de toezichthouders is en vacature ontstaan in de RvT. Van het lid dat nu zal toetreden wordt vooral een inbreng verwacht vanuit de expertise financiën en accountancy. Daartoe is deskundigheid op het gebied van financiële processen een vereiste. Het lid dat zal toetreden neemt tevens zitting in de auditcommissie.

Over de Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht: 

 • bestaat uit zes leden en komt zes keer per jaar bij elkaar. 
 • is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
 • bestaat uit leden met diverse achtergronden opdat de raad haar toezichthoudende taak naar behoren kan vervullen

Van de leden wordt verwacht dat zij af en toe deelnemen aan (personeels)bijeenkomsten binnen (één van de werkmaatschappijen van) de stichting. Het kan zijn dat een lid gevraagd wordt deel te nemen aan een commissie zoals de audit- of de remuneratiecommissie.

Doelstelling van de functie

De RvT heeft een toezichthoudende taak op het uitgevoerde beleid door de eenhoofdige Raad van Bestuur. Een RvT-lid kan dit beleid naar buiten onderschrijven en uitdragen.

Inhoud en rol van de functie

Elk lid van de RvT heeft een specifieke inbreng ten opzichte van de andere leden. Daarom is de samenstelling van de RvT divers van aard. Een analytische en onafhankelijke, maar ook oorspronkelijke blik op het besturen en het toezicht is een randvoorwaarde.

Een lid van de RvT is bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Participe en maakt deel uit van het regionale netwerk, heeft relevante contacten en voeling met wat er in de regio leeft.

Basiskwaliteiten

De basiskwaliteiten waarover leden van de RvT beschikken zijn:

 • Ervaring in toezichthoudende functies, strategisch denkvermogen en besluitvaardigheid;
 • kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en om klankbord voor het bestuur te kunnen zijn;
 • een goed ontwikkelde ‘maatschappelijke antenne’;
 • gerichtheid op samenwerking in een team dat uit leden met uiteenlopende kennis- en ervaringsgebieden bestaat;
 • een positieve houding ten opzichte van de cultuur en kernwaarden van de organisatie.

Algemene kennis en ervaring

Kennis en deskundigheid op het gebied van sociaal werk en zorg

 • Kennis van het sociaal domein in het algemeen en sociaal werk en zorg in het bijzonder is een pré. In ieder geval houdt het lid zich gedurende de functie als toezichthouder op de hoogte van ontwikkelingen in het sociaal domein.

Financiële deskundigheid

 • Financiële deskundigheid en ervaring is vereist. Dat wil zeggen kennis en ervaring om kritisch toezicht te kunnen houden op de financiën, een hoogwaardig klankbord voor de bestuurder te kunnen zijn, financiële cijfers te kunnen interpreteren en inzicht te hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.

Vaardigheden

Betrokkenheid en afstand

 • Voelt zich betrokken bij wat er speelt.
 • Weet tegelijk de afstand te houden die past bij de toezichtfunctie.
 • Weet ook wanneer het nodig is dichterbij te komen en eventueel zelf te interveniëren.

Snel overzicht en inzicht verwerven

 • Weet met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in het sociaal domein en in complexe strategische vragen. Beschikt over ervaring en het analytisch vermogen om met dergelijke vraagstukken om te gaan.

Doortastend besluiten

 • Is besluitvaardig. Kan en wil de verantwoordelijkheid nemen voor besluit en durft waar nodig te handelen.

Proactieve houding en gedrag

 • Wacht niet alleen op de inbreng van de bestuurder, maar neemt ook zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Is een kritische en alerte sparringpartner.

Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten

 • Heeft oog voor de vele, soms tegenstrijdige belangen in een sociaalwerkorganisatie.
 • Ziet verder toe op de deugdelijkheid van eigen functioneren en de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden (gewetensfunctie).

Samenwerken in teamverband

 • Is gericht op het werken in teamverband en laat blijken een gezamenlijk resultaat boven de eigen mening te stellen.

Onafhankelijkheid

 • Kan zelfstandig een oordeel vormen, brengt een duidelijke eigen mening naar voren.

In staat tot kritische zelfreflectie

 • Is in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan de bijdrage bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap.

Integriteit

 • Blijft consistent vasthouden aan waarden en gedragsnormen ook onder druk.

 

Over Participe

Participe is actief op het brede terrein van sociaal werk, waaronder zij bijvoorbeeld verstaat maatschappelijk werk, jongerenwerk, vluchtelingenbegeleiding, Wmo en Toegang, vrijwilligersondersteuning en wijkgericht sociaal werk. Participe is sterk gericht op samenwerking en maakt dan ook vaak deel uit van lokale samenwerkingsverbanden, waar zij veelal optreedt als aanjager en coördinator. De aanpak van Participe is prestatiegericht, vanuit haar kernwaarden Ondernemend & Betrokken. 

Stichting Participe Holding en Stichting Participe Alphen aan den Rijn

Stichting Participe is een sociaalwerk-organisatie, vooral actief in West-Nederland. De stichting werd opgericht in 2008 in Alphen aan den Rijn na samenvoeging van lokale welzijnsorganisatie met het indicatiestellend orgaan. De stichting werd daarmee een Wmo-organisatie uitsluitend actief in de gemeente Alphen aan den Rijn.
In 2012 werd Stichting Participe Holding opgericht als besturend orgaan van de lokale zelfstandige stichting Participe Alphen aan den Rijn en de later opgerichte stichtingen Participe Delft, Participe Amstelland en Participe Projecten. Participe Holding fungeert tevens als Servicebureau voor de stichtingen. Daarnaast is Participe sinds 2014 voor 50% eigenaar van Participe Advies BV, samen met CQTZorg.

Selectieproces

 • Interview kandidaten door een selectiecommissie die bestaat uit de remuneratiecommissie en de bestuurder
 • Evaluatiegesprekken selectiecommissie
 • Besluitvorming voordracht aan RvT
 • Het opvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) behoort tot de procedure
 • Referentieonderzoek
 • Benoeming door RvT
 • Communicatie benoeming

Remuneratie

De functies in de Rvt kennen een jaarlijkse vaste beloning.

Informatie en reacties

Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT, de heer C. de Best, via keesdebest@ziggo.nl en 06 50 52 83 53, of met de bestuurder van Participe, de heer W. Draaisma, via w.draaisma@participe.nu en 06 23 66 59 08.

Uw reactie kunt u richten aan:
Mw. H. Stokvis (bestuurssecretaris), h.stokvis@participe.nu

U kunt reageren tot 15 april 2019, onder vermelding van: vacature toezichthouder

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld